Festival 2006 Ohlasy

Co se vám na Festivalu ProART 2006 líbilo, nadchlo, potěšilo?

Brno

- Neskutečně pozitivní přístup pedagogů, lektoři na svém místě
- Líbily se mi lekce, nadchla představení
- Lidé naladěni na stejnou vlnu, usměvavé tváře, skvělý Martin Dvořák, lektoři, krásně strávený čas
- Nadchlo mě nadšení pro tanec a povzbuzovací metody Lenky Vágnerové a Lazara Godoye
- Příjemní lektoři se zájmem i o nás amatéry, byli jako jedni z nás, Lazaro byl svým přístupem naprosto fantastický
- Lektoři super, velmi se mi líbí večerní programy, ale Divadlo v 7 a půl je opravdu malé
- Líbily se mi prostory, pedagogové opravdu výborní a kvalifikovaní
- Líbí se mi široký výběr lekcí, večerní představení
- Nadchl mě Erik Wagner, je vážně skvělej, doufám, že bude ve spolupráci pokračovat Festival byl alternativnější, než jsem čekala
- Líbily se mi hodiny Radky Fišarové, výborně se s ní pracuje, opravdu skvělé
- Opět mě nadchla úroveň pedagogů, celková atmosféra, pestrost - tanec, zpěv, herectví
- ProART je pro mě značka kvality
- Moderna s Lazarem Godoyem, pantomima, butoh velmi zajímavé
- Mediální propagace
- Celý festival se mi líbil, mám z něj hezký pocit a myslím, že se vyvedl
- Festival se velmi vydařil, obzvlášť mile mě překvapil balet s Erikem Wagnerem, který jsem si fakt užívala
- Líbilo se mi, že festival nebyl úplně masovou záležitostí jako jsou kurzy v Dance Perfectu, většinu lidí jsem znala z loňska a doufám, že se s nimi setkám při dalších akcích ProART
- Děkuji, že jste vytvořili Festival ProART. Líbilo se mi Martinovo skvělé vedení kurzu New Dance.
- Rozhodně kurz Lenky Vágnerové, čertík Lazaro a sympatický a milý Erik
- Děkuji za nesmírně podnětný týden, bylo mi krásně. Uvidíme se za rok.
- Bylo to super, příště mě tu máte zas.
- Butoh bylo pro mě začátkem netradična
- Spousta nás Brňáků bylo nadšených a kolektivně dojatých z letošního ročníku festivalu v Brně. Je úžasné a je to pro nás velká vzácnost a takový dárek, že vůbec máme možnost poznat světové i české nejlepší tanečníky (a navíc skvělé lidi), kteří jsou ochotni přijet a učit amatéry (a ještě k tomu rádi), a že něco takového pro nás vůbec děláte, i když je to pro vás určitě náročné a vyčerpávající. Já osobně si toho moc vážím a ještě jednou děkuju a vyjadřuju největší podporu.

Praha

- Mathieu Guillhaumon - jazz lekce byly dobrý. Líbí se mi, jak moderujete večery. Líbil se mi náhradní večer se searching projektem Martina Vraného, škoda, že nikdo nešel tancovat na jam session s Maokem
- Byla sranda
- Výborný program v Ponci i přes změny, vstřícní, přátelští lektoři. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit a ráda bych přijela i v budoucnu. Moc mě to bavilo.
- Velice mě nadchla moderna s Ninou Kripas, jazz dance a nejvíce contemporary dance
- Velká nabídka kurzů a pedagogů
- Učitelé, kteří vás i opravují. Široká nabídka kurzů.
- Přístup lektorů úžasný
- Nina Kripas
- Pohodová komunikace, kolektiv, atmosféra
- Nina Kripas, Erik Wagner
- Celková myšlenka
- Jazz byl úžasný, hip-hop taky
- Moc se mi líbila večerní představení v divadle, Všechna byla úžasná, A taky se mi moc líbily hodiny s Lazarem, hlavně jeho přístup k tanečníkům
- Celé
- Jazz s Mathieu Guillhaumonem, super tanečník a pedagog, na jeho hodinách se toho dá strašně moc naučit
- Že jsem si zatancovala, byla s vámi a kamarády. Byla sranda, pohoda
- Atmosféra, vstřícný přístup pedagogů, že učí i cizinci, že se hodin účastní i cizinci
- Velmi zodpovědný přístup pedagogů Lenky Vágnerové, Katky Vlnieškové a částečně i Mathieu Guillhaumona
- Přístup a nasazení pedagogů
- Všechno
- Jaký byl a jaký je ? přátelský a mezinárodní
- Jsem spokojená se všemi lektory a představeními
- Nadchli mě lekce i pedagogové, jinak i představení byla velmi kvalitní a příjemná
- Pedagogové v Praze, organizace ProART
- Představení v Ponci
- Vysoká úroveň pedagogů i doprovodných představení
- Jazz a moderna s Ninou Kripas
- Organizace, pedagogové, tanečníci, vystoupení v divadle
- ProART must go on!!!!!!!!!!!!!!!!

What did you find interesting and inspiring at the Festival Pro ART 2006?

Brno

- Incredibly positive approach of the teachers, lecturers on the right place
- I liked the lessons, exciting performances
- People tuned on the same wave, smiling faces, incredible Martin Dvorak, lecturers and lovely time
- The enthusiasm for the dance and encouraging methods of Lenka Vagnerova and Layar Godoye
- Very nice lecturers with an interest in also us - amateurs - as if they were one of us. , Lazaro and his approach was absolutely fantastic.
- Top lecturers, nice evening programs, but the 7 and half Theatre is really small.
- I liked the space, excellent and qualified pedagogues
- I liked the wide spectrum of different lessons, evening performances.
- I was excited by Erik Wagner, he is really great, and I hope to continue his cooperation. Festival was more alternative that I expected.
- I loved lessons of Radka Fisarova, working with her is a pleasure, she is really great.
- Again I was fascinated by the level of the pedagogues, overall atmosphere, variety ? dance, singing, acting.
- ProART for me is a qrade label
- Modern dance with Lazaro Godoy, pantomime, butoh very interesting
- Medial promotion
- I very much enjoyed the whole festival, left a very nice feelings and I think it really went well
- The Festival went well, I was especially surprised by the balet with Erik Wagner, that I fully enjoyed.
- I very much liked that the festival is not a ?mass? event such as courses in DancePerfect. Most people I knew from last year, and I hope to meet with them again during future ProART activities.
- Thank you for creating ProART Festival. I very much enjoyed the New Dance course under the leadership of Martin.
- Definitely a course of Lenka Vagnerova, devilkin Lazaro and sympathetic and nice Erik.
- Thank you for eminently inspiring week, I felt nicely. See you next year.
- It was great, next year I am here again )
- Butoh for me was a beginning of unconvention.
- Many of us from Brno were excited and collectively touched by this year?s Festival at Brno. It is amazing, for us very rare, like a treat that we are given such opportunity to get acquainted with the best world known and Czech dancers (moreover special people) who are willing to come and teach amateurs, and that in general you do it for us even though for you it must be very exhausting and demanding. Speaking for myself I very much appreciate your efforts and would like to thank you once again. You have all of my support.

Praha

- Mathieu Guillhaumon ? jazz?lessons were good. I like your way of moderating the evenings. I love your alternative evening with Martin Vrany searching project, it is a pity that no one came to dance during the jam session with Maok.
- It was fun
- Excellent program at Ponec Theatre despite the changes, helpful and friendly lecturers. I am very happy I could take part, and would like to come again in the future. I very much enjoyed myself.
- Modern dance with Nina Kripas , jazz dance, but most of all contemporary danceI found exciting
- Wide offer of courses and pedagogues
- Teachers who also correct you, wide offer of courses
- Wonderful approach of the lecturers
- Nina Kripas
- Easy communication, collective, atmosphere
- Nina Kripas, Erik Wagner
- The whole idea
- Jazz was wonderful, and so was hip- hop
- I loved the evening performances in theaters, all were fantastic, and I also enjoyed lessons with Lazar, especially his approach to the dancers
- Jazz with Mathieu Guillhaumonem, super dancer and pedagogue, during his lessons one learns a lot
- That I could dance, that I could spend time with you ? friends-. It was fun and easy
- Atmosphere, helpful approach of pedagogues, even foreign lecturers, that even foreigners take part of the lessons
- Very responsible approach of Lenka Vagnerova, Katka Vlnieskova and also Mathieu Guillhaumon
- Approach and devotion of the pedagogues
- All
- Just the way it was - friendly and international
- I am happy with all the lecturers and performances
- I was inspired with the lecturers, pedagogues, also the performances were of a very high quality and very pleasant
- Pedagogues in Prague, ProART organization
- Performances in Ponce Theaters
- High level of pedagogues and supporting performances
- Jazz a modern dance with Ninou Kripas
- Organizations, pedagogues, dancers, performances
- ProART must go on!!!!!!!!!!!!!!!!

Zpěv
Popový zpěv: Radka Fišarová
Operní zpěv: Kateřina Beranová

Herectví
Kamila Kalousová a Filip Sychra

Fotografie
David Židlický
Roman Sejkot

Searching projekt
Martin Dvořák a Martin Vraný